ZamknijSearch
Panel Logowania Wyszukiwarka
ReturnUrl
Rejestracja Przypomnij Hasło

Umowa o publikację ogłoszeń na portalu internetowym ekstra-wesele.pl

1. Zawarta przez przedsiębiorcę Huberta Paderskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „EKSTRA-WESELE.PL” z siedzibą w Rumi, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Rumia, posiadającego NIP 682-163-43-41, adres prowadzonej działalności: „Creativehead”, 84-230 Rumia, ul. Krakowska 10/47 zwanego dalej Usługodawcą

i

przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie związanym z organizacją wesel i przyjęć zwanego dalej Usługobiorcą o następującej treści:.

 
§ 1.

1. Usługodawca zobowiązuje się do opublikowania na portalu internetowym ekstra-wesele.pl ogłoszeń Usługobiorcy.

2. Ogłoszenia będą opublikowane o treści wskazanej przez Usługobiorcę.

3. Usługobiorca treść ogłoszenia przekazał Usługodawcy przed zawarciem umowy.

4. Usługodawca zobowiązuje się publikować ogłoszenia przez jeden z trzech niżej wskazanych okresów, w zależności od wyboru Usługobiorcy i zapłaconego odpowiadającego wybranemu okresowi wynagrodzenia Usługobiorcy: a/ trzech miesięcy, b/ sześciu miesięcy, c/ rok.

5. Każda ze stron może rozwiązać umowę zawartą na okres: a/ trzech miesięcy za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, b/ sześciu miesięcy za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, c/ roku za sześciomiesięcznym okresem wypowiedzenia.

6. Usługobiorca jest uprawniony do zakończenia w każdej chwili, korzystania z usługi.

7. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Usługobiorcę, a także zakończenia przez Usługobiorcę korzystania z usługi, Usługodawca nie będzie zobowiązany do zwrotu zapłaconego wynagrodzenia,

8. W przypadku trwałej niemożności korzystania z portalu internetowego ekstra-wesele.pl z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Usługodawca, będzie on zobowiązany do zwrotu części otrzymanego wynagrodzenia za okres, w którym korzystanie z portalu internetowego nie będzie możliwe.

9. W przypadku czasowej, dłuższej niż dwa dni, niemożności korzystania z portalu internetowego ekstra-wesele.pl z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Usługodawca, będzie on zobowiązany do publikacji ogłoszenia przez dodatkowy okres odpowiadający okresowi, w którym korzystanie z portalu internetowego nie było możliwe.

 
§ 2.

1. Treść ogłoszenia nie może naruszać powszechnie obowiązujących przepisów, praw osób trzecich, w tym praw autorskich i dóbr osobistych, ani dobrych obyczajów.

2. Usługobiorca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, jakie mogą zostać wyrządzone w związku z publikacją ogłoszenia.

3. Usługodawca będzie uprawniony do wstrzymania publikacji, jeżeli jego treść nie będzie spełniała wymogu określonego w § 2 ust. 1 lub uprawniony podmiot zakaże jego publikacji

 
§ 3.

1. Usługobiorca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Usługodawcy za publikację ogłoszenia w przypadku umowy zawartej na okres: a/ trzech miesięcy w kwocie 49 zł (słownie: czterdzieści dziewięć złotych), w tym podatek od towarów i usług obliczony według stawki 22%, b/ sześciu miesięcy w kwocie 79 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć złotych), w tym podatek od towarów i usług obliczony według stawki 22%, c/ roczny w kwocie 122 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa złotych), w tym podatek od towarów i usług obliczony według stawki 22%.

2. Usługobiorca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Usługodawcy jednego z wybranych przez siebie wynagrodzeń wskazanych w § 3 ust. 1 w terminie 14 dni od daty otrzymania wiadomości z serwisu ekstra-wesele.pl o potwierdzeniu dodania ogłoszenia do serwisu.

3. Usługodawca rozpocznie wykonywać umowę najpóźniej w terminie 5 dni od daty zapłaty /uznania rachunku bankowego Usługodawcy/. Okres wykonywania umowy /trzymiesięczny, sześciomiesięczny lub roczny/ będzie liczony od daty rozpoczęcia wykonywania umowy przez Usługodawcę.

4. Usługobiorca jest zwolniony z wnoszenia opłaty za publikację ogłoszenia w promocji trwającej od 1 wrzesnia 2010r. do 30 wrzesnia 2010r.

 
§ 4.

1. Usługobiorca nie może praw i obowiązków określonych niniejsza umową przenieść na osoby trzecie.

2. Usługobiorca oświadcza, że przed zawarciem niniejszej umowy zapoznał się z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę i oświadcza, że Regulamin ten jest dla niego wiążący.

 
§ 5.

1. W sprawach nieokreślonych w umowie mają zastosowanie przepisy ustalonego przez Usługodawcę i przyjętego przez Usługobiorcę Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną.

2. Spory mogące wynikać ze stosunku prawnego określonego niniejszą umową, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądowi pierwszej instancji miejscowo właściwemu dla siedziby Usługodawcy.

 
§ 6.

Umowa została zawarta za pomocą strony internetowej przez złożenie oferty przez Usługodawcę i przyjęcie jej przez Usługobiorcę oraz zgodnie z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.