ZamknijSearch
Panel Logowania Wyszukiwarka
ReturnUrl
Rejestracja Przypomnij Hasło
PORADY PRAWNE: Prawa i obowiązki małżonków
Dodaj do ulubionych
Data publikacji: 2009-09-16 12:00:07
Komentarzy: 0

Małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli. Rozstrzygają wspólnie o istotnych sprawach rodziny. W przypadku braku porozumienia każdy z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu. Z małżeństwa wynika powinowactwo między małżonkiem a krewnymi drugiego małżonka ii trwa ono mimo ustania małżeństwa. Oboje małżonkowie obowiązani są - każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych - przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym. Jeżeli jeden z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, sąd może nakazać, ażeby wynagrodzenie za pracę albo inne należności przypadające temu małżonkowi były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka.  Sąd może jednak na wniosek każdego z małżonków nakaz ten zmienić albo uchylić. W razie przemijającej przeszkody, która dotyczy jednego z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu, drugi małżonek może za niego działać w sprawach zwykłego zarządu, w szczególności może bez pełnomocnictwa pobierać przypadające należności, chyba że sprzeciwia się temu małżonek, którego przeszkoda dotyczy. Względem osób trzecich sprzeciw jest skuteczny, jeżeli był im wiadomy.

Oboje małżonkowie są odpowiedzialni solidarnie za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny. Z ważnych powodów sąd może na żądanie jednego z małżonków postanowić, że za powyższe zobowiązania odpowiedzialny jest tylko ten małżonek, który je zaciągnął. Postanowienie to może być uchylone w razie zmiany okoliczności. Względem osób trzecich wyłączenie odpowiedzialności solidarnej jest skuteczne, jeżeli było im wiadome.

Data dodania 2009-09-16 12:00:07
Prześlij przyjacielowi
*
 
*
 
*
 
*
 
*